Xin bấm vào hình để xem

   

Đề cương Việt Nam Mới

Đề Cương Việt Nam Mới là công trình tập hợp một số suy nghĩ, quan điểm và đề án về tiến trình dân chủ hóa và phát triển Việt Nam. Mục tiêu của Đề Cương Việt Nam Mới là đề nghị cùng toàn dân phương thức xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ.

Bản dự thảo do ông Nguyễn Công Bằng biên soạn và được Câu lạc bộ Hoa-Mai giới thiệu vào ngày 01/01/2005. Sau 12 tháng phổ biến rộng rãi để tham khảo ý kiến bạn đọc khắp nơi, dự thảo Đề Cương Việt Nam Mới được hoàn chỉnh với ý kiến đóng góp của một số thân hữu nhiệt tâm, và chính thức trở thành Đề Cương Việt Nam Mới. Vào ngày 01/01/2006, Câu lạc bộ Hoa-Mai và bốn tập hợp đấu tranh đồng chí hướng ở Việt Nam đồng chính thức thành lập sơ bộ Đảng Vì Dân Việt Nam. Từ thời điểm này, Đề Cương Việt Nam Mới được chánh thức tiếp dụng như là bản Cương Lĩnh Sơ Bộ của tổ chức.

Kính mời bạn đọc xem và đóng góp ý kiến xây dựng!

Lời Kết Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Mô thức Tổ chức Xã Hội Mới Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Phương án Chuyển thể Xã hội Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Đại cương về Giải pháp #2 Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Đại cương về Giải pháp #1 Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Lộ trình Dân chủ hoá Việt Nam Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Nhận thức và Tâm Thức Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Sơ lược về Đề Cương Việt Nam Mới Tác giả: VPLL/ĐVDVN
   
© ALLROUNDER